Google+ Followers

Monday, 13 October 2014

13/10/2014 CheckPoint

 • Old bugs were fixed:
  • the bug with path definition, when the active exoskeleton – was always impassable;
  • the bug with creation of "empty" space locations (error under separation part of location);
  • the bug with lighting dispersal and electricity in locations after separating;
  • extra calculations were cleaned during ship loading process;
  • the space background was static while paused (except space dust, for the scrolling visualization);
  • bug with minimap and ship’s visualization on the local space map while changing the location’s size;
  • the visualization of rockets/shells on the local space map, which were inside the game’s location;
  • other small bugs;
 • The algorithm for the partial separation of locations was tested; items, technics, NPCs were transferred without bugs and continued to function in a new location;
 • A new way for calculating some internal rated cycles was implemented:
  • the visualization of map and objects was optimized;
  • the calculation of lighting dispersal was optimized;
  • the correction of coordinates calculation, speed of moving and rotation for separated parts of location;
 • The point «options» in the main menu was added;
 • The ability to correct, to add/delete visual effects in options, was added;
 • The ability to set the quality of lighting in options was added;
 • The point «load game» in the main menu was added;
 • The algorithm of loading and visualization of available saves, was written;
 • Dynamic context menu for player’s interaction with NPCs and in-game’s objects, as well as for action on local space map, was added;
 • The sketches for main NPC crew members were added;


 • Исправлены баги:
  • с определением маршрута, когда активный экзоскелет - всегда непроходимая ячейка;
  • с созданием "пустых" космических локаций (баг при отделении части локации);
  • с распределением света, электричества в отделившихся локациях;
  • убраны лишние расчеты при загрузки корабля;
  • космический фон статичен при паузе (кроме космической пыли, для визуализации скроллинга);
  • с миникартой и отображением корабля в космической карте при изменении размеров локации;
  • отображение на космической карте ракет/снарядов, находящихся внутри игровой локации;
  • прочие мелкие баги;
 • Алгоритм отделения частей локации протестирован; вещи, техника, NPC; переносятся без ошибок, продолжают функционировать в условиях новой локации;
 • Внедрен новый способ калькуляции некоторых внутренних расчетных циклов:
  • оптимизирована прорисовка карты и объектов;
  • оптимизирован просчет распределения освещения;
  • коррекция расчета координат, скорости движения и ротации отделившихся частей станции;
 • Добавлен раздел «настройки» в главном меню;
 • Добавлена возможность корректировать, добавлять/удалять визуальные эффекты в настройках;
 • Добавлена возможность в настройках задавать качество освещенности;
 • Добавлен раздел "загрузить игру" в главное меню;
 • Написан алгоритм загрузки и отображение доступных сохранений;
 • Добавлено динамическое контекстное меню для взаимодействия игрока с NPC и внутриигровыми объектами, а также для действий на локальной космической карте;
 • Прорисованы скетчи для основных типов NPC экипажа;
 • Виправлені баги:
  • із визначенням маршруту, коли активний екзоскелет - завжди непрохідна клітинка;
  • із створенням "порожніх" космічних локацій (баг при відділенні частини локації);
  • із розподілом світла, електрики у відокремлених локаціях;
  • видалені зайві розрахунки при завантаженні кораблю; 
  • космічний фон статичний при паузі (окрім космічного пилу, для візуалізації скроллінгу);
  • із мінімапою та відображенням кораблю на космічній мапі при зміненні розмірів локації;
  • відображення на космічній мапі ракет/снарядів, що знаходяться всередині ігрової локації;
  • інші дрібні баги;
 • Алгоритм відділення частин локації протестований; речі, техніка, NPC переносяться без помилок, продовжують функціонувати в умовах нової локації;
 • Впроваджений новий спосіб калькуляції деяких внутрішних розрахункових циклів:
  • оптимізоване промальовування мапи та об'єктів;
  • оптимізований розрахунок розподілу світла;
  • корекція розрахунку координат, швидкості руху та ротації відокремлених частин станції;
 • Доданий розділ «опції» в головному меню;
 • Додана можливість корригувати, додавати/видаляти візуальні ефекти в опціях;
 • Додана можливість в опціях задавати якість освітлення;
 • Доданий розділ "завантажити гру" в головне меню;
 • Написаний алгоритм завантаження та відображення доступних сейвів;
 • Додане динамічне контекстне меню для взаємодії гравця з NPC та внутрішньоігровими об'єктами, а також для дій на локальній космічній мапі;
 • Промальовані скетчі для основних типів NPC екіпажу;


1 comment: